Prof. Dr. Latif Tokat

Kişisel Bilgiler
Ünvanı :  Prof. Dr.

Adı Soyadı :  Latif Tokat
Görevi :  Öğretim Üyesi
Birimi :  İlahiyat Fakültesi
Bölüm :  Felsefe ve Din Bilimleri....Philosophy & Religious Sciences Dep.
Anabilim Dalı :  Din Felsefesi.................Philosophy of Religion
İletişim Bilgileri
Adres :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi
RİZE
E-mail :
Telefon : 0464-2141121
Faks :
Eğitim Bilgileri
  Lisans: Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Yüksek Lisans: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Çalışma Alanları
  Varoluşçu Teoloji.............................Existentialist Theology
Dini Sembolizm...............................Religious Symbolism
Din ve Estetik.................................Religion and Aesthetics
Metafizik........................................Metaphysics
Dini Çoğulculuk...............................Religious Pluralism
Anlam Sorunu................................Quest for Meaning
İslam ve Batı Düşüncesi Mukayesesi..Comparative Islamic and Western Thought
Dünya Görüşü.................................Worldviews
American Mind and Religion.......................
Din ve Kültür...................................Religion and Culture
İslam ve Bilim................................Islam and Science
İslam Estetiği ve Sanatı..................Islamic Aesthetics and Art
Sanat Felsefesi..............................Philosophy of Art
Din ve Pragmatizm..........................Religion and Pragmatism
Din Dili............................................Religious Language

"İnsan için önemli olan, önce, hayatımı nasıl sürdürmeliyim, sonra, hayatımı niçin sürdürmeliyim sorularıdır."
"Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards."
"When you are not secure with your belief, you start by rejecting questions."
Verdiği Dersler
  LİSANS......................................................UNDERGRADUATE

Din Felsefesi .............................................Philosophy of Religion
Felsefeye Giriş..............................................Introduction to Philosophy
Günümüz Felsefe Akımları.............................Contemporary Philosophy
Mukayeseli İslam ve Batı Düşüncesi................Comparative Islamic and Western Thought
Din ve Kültür..............................................Religion and Culture
İslam Felsefesi Tarihi………………………………… History of Islamic Philosophy
Din Antropolojisi..........................................Anthropology of Religion
İslam'da Sanat ve Estetik.............................Islamic Art and Aesthetics
Sosyal Bilimler Metodolojisi..........................

YÜKSEK LİSANS .........................................MASTER

Din Felsefesinin Temel Problemleri.................Main Problems of Philosophy of Religion
Dini Çoğulculuğun Felsefi Temelleri.................Philosophical Foundations of Religious Pluralism
Din ve Estetik.............................................Religion and Aesthetics
Felsefi Hermenötik.......................................Philosophical Hermeneutics
Klasik Din Felsefesi.......................................Classical Philosophy of Religion
Çağdaş Din Felsefesi.....................................Contemporary Philosophy of Religion
İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri..................Philosophy of Religion in Islamic Thought
Varoluşçu Felsefe.........................................Existentialist Philosophy
Din Dili........................................................Religious Language

DOKTORA...................................................PhD

Tanrı ve Felsefe...........................................God and Philosophy
Dinsel Tecrübe ve Mistisizm............................Religious Experience and Mysticism
Dinlerde Uluhiyet ve Nübüvvet.......................Divinity and Prophecy in Religions
Varoluşçu Teoloji..........................................Existentialist Theology
Teolojik Hermenötik.....................................Theological Hermeneutics
Çağdaş Metafizik Akımlar................................Contemporary Metaphysical Movement
Kötülük ve Teodise.......................................Evil and Theodicy
Ölüm ve Ölümsüzlük......................................Death and Life Afterdeath
Bulunduğu Görevler
  Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı 2015---
Felsefe ve Din Bilimleri Bölüm Başkanlığı 2009-2010
Din Felsefesi Anabilim Dalı Başkanlığı
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği
Fakülte Kurulu Üyeliği
Sosyal Bilimler Enstitüsü Kurulu Üyeliği
"Amerikan Dünya Görüşünde Din" yurt dışı araştırma görevi.
(Mayıs-Temmuz 2012, ABD, Chicago)
Aldığı Ödüller
 
Üyelikleri
 
Yayın-Makaleler
  KİTAPLAR..................PUBLISHED BOOKS

Din Felsefesi Yazıları, Elis Yayınevi, Ankara 2015.
Philosophy of Religion

Anlam Sorunu, Elis Yayınevi, Ankara 2014.
The Quest for Meaning

Varoluşçu Teoloji, Elis Yayınevi, Ankara 2013.
Existentialist Theology

Dinde Sembolizm, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.
Religious Symbolism

Varoluşçuluk ve Hürriyet, Lotus Yayınları. 2008.
Existentialism and Freedom

MAKALELER...............PUBLISHED ARTICLES

Tokat, Latif, “Dil, Düşünce ve Kültür İlişkisi Açısından Din Dili”, İslamiyat, 8/4, ss. 31-55 (2005).
“Religious Language From the View Point of Language, Thought and Culture Relations”

Tokat, Latif, “Sanat Kutsalın İfşası mıdır?”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 29, ss. 137-163 (2005).
“Is Art the Disclosure of the Sacred?”

Tokat, Latif, “Dünya Görüşü-Din İlişkisi”, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 5/9, ss. 41-63, (2006).
“Worldview and Religion Relation”

Tokat, Latif, “Farabi Felsefesinde Mutluluğun Araştırılması”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 6/3, ss. 133-157, (2006).
“The Search of Happines in the Philosophy of al-Farabi”

Tokat, Latif, “Heidegger’de Şiirsel Dil-Metafizik İlişkisi”, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 32, ss. 183-208, (2007).
“Poetical Language-Metaphysics Relation in Heidegger”

Tokat, Latif, “Dini Çoğulculuk Hangi Açıdan Mümkündür?”, Milel ve Nihal Dergisi, 4/2, ss. 49-102 (2007).
“From Which View Point Religious Pluralism is Possible?”

Tokat, Latif, "Dinin Sembolik Dili", Milel ve Nihal Dergisi, 6/1, ss. 75-98 (2009)
“Symbolic Language of Religion”

Tokat, Latif, “Metafizik Belirsizlik ve Anlam Sorunu Açısından Din ve Felsefe”, Din Bilimleri Akademik Araştırma Dergisi, C. 13, Sayı 1, ss. 7-25. (2013)

BİLDİRİ.................

Tokat, Latif, "Metafizik Belirsizlik ve Anlam Sorunu Açısından Günümüz Türkiye'sinde Din ve Felsefeyi Anlamak" Günümüz Türkiye'sinde İslam Uluslararası Sempozyum, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 8-9 Ekim 2009.
Understanding Religion and Philosophy from the view point of Metaphysical Ambiguity and the Quest for Meaning"

Tokat, Latif, "Mehmet Akif Ersoy'un Düşünce Dünyası", Vefatının 73. Yılında Mehmet Akif Ersoy'u Anma Paneli, Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 29 Aralık 2009.

Tokat, Latif, "İslam Dünyasında Bilim Neden Geri Kaldı?" Bilim, Sanat ve Ahlak Bağlamında Çağdaş İslam Algıları Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 26-28 Kasım 2010.
Why did Science Remain Back in Islamic World?"

Tokat, Latif, "Varoluşun Estetik Boyutu ve Din" İslam ve Sanat Sempozyumu, Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fak.-İSAV, 7-9 Kasım 2014.
Aesthetical Aspect of Existence and Religion

SEMPOZYUM..........

Uluslararası Beşeri Bilimler ve Felsefe Tarihi Sempozyumu, (Sempozyum Tertip Üyesi) Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 7-9 Haziran 2000.

KONFERANS..........

Tokat, Latif, "Din-Ahlak-Kültür İlişkisi", Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, 30 Mayıs 2002.
"Religion-Moral-Culture Relations"

SEMİNER.................
Tokat, Latif, "Amerikan Dünya Görüşünde Din", Chicago, ABD, 24 Temmuz 2012.
"The Place of Religion in American Worldview"
Bilim ve Sanat Vakfı, "Varoluşçu Teoloji", 22 Mart 2014.

ÇALIŞTAY..............
29 Mayıs Üniversitesi, KURAMER, "Din Dili" Çalıştayı, 25-26 Nisan 2014.

Tasarım : T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı